top of page

Normativa relativa a la seguretat alimentària

A l’Estat espanyol, la responsabilitat de les administracions públiques de vetllar per la seguretat dels aliments és una concreció del dret a la protecció de la salut consagrat per l’article 43 de la Constitució espanyola. D’acord amb aquest precep- te, correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures preventives i les prestacions i els serveis necessaris. Igualment, l’article 51 de la Constitució els encomana la protecció, mitjançant procediments eficaços, de la seguretat, la salut i els legítims interessos dels consumidors i els usuaris.

Unió Europea

Reglament del Parlament Europeu i del Consell que estableix els principis i els requisits generals de la legislació alimentària i s’han fixat procediments relatius a la seguretat alimentària. Els requisits i principis recollits en aquest reglament han inspirat les importants modificacions normatives que s’han abordat recentment en l’àmbit de la legislació comunitària.
 

 

Reglament (CE) núm. 178/2002 del Parlament Europeu i del Consell 

El citat Reglament va ser desenvolupat i complementat per diverses disposicions, a les que s'anomena en conjunt "paquet d'higiene":

Reglament (CE) 852/2004 del Parlament Europeu i de Consell, de 29 d'abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris.

Reglament (CE)  853/2004 del Parlament Europeu i de Consell, de 29 d'abril de 2004, pel qual s'estableixen normes específiques d'higiene dels aliments d'origen animal.

Reglament (UE) 2017/625 del Parlament Europeu i de Consell, de 15 de març de 2017, relatiu als controls i altres activitats oficials realitzats per garantir l'aplicació de la legislació sobre aliments i pinsos, i de les normes sobre salut i benestar dels animals, sanitat vegetal i productes fitosanitaris.

També trobem altera reglament com:

Reglament (CE) núm. 852/2004 del Parlament Europeu i del Consell de 29 d’abril de 2004, relatiu a la higiene dels productes alimentaris (DOCE L 139, 30/04/2004 i correcció d’errades DOCE L 226, 25/06/2004).

Àmbit estatal i regional

Reial decret 1086/2020

flexibilització en matèria d'higiene alimentària

Reglament (CE) núm. 2073/2005

sobre criteris microbiològics relatiu als criteris microbiològics aplicables als productes alimentaris.

Reial Decret 1420/2006, d’1 de desembre,

sobre prevenció de la parasitosi per anisakis en productes de la pesca subministrats per establiments que serveixen menjars als consumidors finals o a col·lectivitats

Ordre del 9 de febrer de 1987

sobre normes específiques per a la preparació i la conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres aliments amb ovoproductes

Reglament 2074/2005

sobre mesures d'aplicació en relació als reglaments 853, 854 I 882 pel qual s'estableixen mesures d'aplicació per a determinats productes d'acord amb el que disposa el Reglament (CE) 853/2004

Reial decret 9/2015

d’higiene en la producció primària agrícola el qual es regulen les condicions d’aplicació de la normativa comunitària en matèria d’higiene en la producció primària agrícola.

Reial Decret 1254/1991, de 2 d’agost

pel qual es dicten les normes per a la preparació i conservació de la maionesa d’elaboració pròpia i d’altres productes de consum immediat en els que figuri l’ou com a ingredient

Reglament (CE) núm. 183/2005

d'higiene dels pinsos pel qual es fixen requisits en matèria d'higiene dels pinsos.

Reial Decret 3484/2000, de 29 de desembre

pel qual s’estableixen les normes d’higiene per l’elaboració, distribució i comerç de menjars preparats

Llei 20/2002,de seguretat alimentària

és la norma de referència en aquest àmbit

bottom of page