top of page

Normativa relativa a la seguretat alimentària

A l’Estat espanyol, la responsabilitat de les administracions públiques de vetllar per la seguretat dels aliments és una concreció del dret a la protecció de la salut consagrat per l’article 43 de la Constitució espanyola. D’acord amb aquest precep- te, correspon als poders públics organitzar i tutelar la salut pública mitjançant mesures preventives i les prestacions i els serveis necessaris. Igualment, l’article 51 de la Constitució els encomana la protecció, mitjançant procediments eficaços, de la seguretat, la salut i els legítims interessos dels consumidors i els usuaris.

En aquest cas, es important conèixer les lleis i normatives que ens protegeixen com a consumidor.

Normativa general

Per tal de conèixer la normativa general respecte la seguretat alimentària pondeu consultar l'entrada de normativa dedicada als establiments alimentàris minoristes.

Cashier

Lleis en defensa del consumidor

Llei 26/1984, de 19 de juliol,

general de la defensa dels consumidors i usuaris, configura com un dels drets bàsics dels consumidors la protecció contra els riscos que poden afectar-ne la salut o la seguretat.

Llei 11/2001, de 5 de juliol

garanteix el dret de les persones a consumir aliments innocus i de qualitat adequada

Llei 14/1986, de 25 d’abril

general de sanitat, que regula les accions que per- meten fer efectiu el dret a la protecció de la salut

Llei 15/1990, de 9 de juliol, d’ordenació sanitària de Catalunya

En el mateix sentit que l’anterior

bottom of page